top of page

Trend Forecasting Course

Exploring how to analyse Fashion & Lifestyle Future 

รู้จักการคาดการเทรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ผ่านหลักสูตรระยะสั้น

ที่จะทำให้คุณเข้าใจอิทธิพลแฟชั่นกับสังคมและการเปลี่ยนแปลง

ผ่านการเรียนรู้โดยตรงจากนักคาดการณ์เทรนด์สีสากล

Short Course Overview

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เมื่อผู้บริโภคเปลี่ยน พฤติกรรมเปลี่ยน แบบแผนการใช้ชีวิตใหม่ๆก่อตัวขึ้น เกิดเป็นเทรนด์ที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การคาดการณ์เทรนด์ กล่าวให้เข้าใจโดยง่าย เสมือนเป็นการ การแกะรอยหรือการวางแผนทิศทางการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง 

 

การคาดการณ์เทรนด์ จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่หลักสูตรนี้ รวบรวม กระบวนการ ค้นคว้าข้อมูลเทรนด์ เพื่อที่ผู้เรียนจะได้ร่วมกันคิด วิเคราะห์และระบุทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรมแฟชั่นไลฟ์สไตล์  

 

ตลอดการเรียนการสอน ผู้เรียนจะได้วิเคราะห์ เลือกใช้ข้อมูล ความสามารถเชิงสร้างสรรค์ผนวกด้วยทักษะการใช้สี และการออกแบบ เข้ากับ สัญชาตญาณและแรงบันดาลใจ ประกอบกับอิทธิพลด้านสังคมวัฒนธรรม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สรุปออกมาเป็นแนวทางการสร้างผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการเพื่อประสบการณ์ของผู้บริโภค เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะประยุกต์ใช้กับแบรนด์เข้าสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นไลฟ์สไตล์ด้วยทัศนคติที่สอดคล้องกับความท้าทาย ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนทางธุรกิจและทางสังคม

เมื่อสำเร็จตลอดหลักสูตร ผู้เรียนจะได้รับ Certificate of Attendance จาก สถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย inFASH Foundation

Professional - level

นักออกแบบอาชีพ

ผู้ประกอบอาชีพสายงานสร้างสรรค์

Creative Individual

ผู้ที่ต้องการเข้าสู่สายงาน

คาดการณ์เทรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์

New comers 

ผู้ที่สนใจหน้าใหม่ที่ต้องการใช้ทักษะที่มีในการ วางกลยุทธ์ล่วงหน้าสำหรับธุรกิจ

Who is it for?

IMG_2460_edited.jpg

Curriculum

TREND FORECASTING FOUNDATION

เนื้อหาความรู้พื้นฐาน, แฟชั่นศึกษา,โมเดลองค์ความรู้เทรนด์แฟชั่น, ประวัติศาสตร์แฟชั่นเชิงวิพากษ์ ตะวันตก ตะวันออก และไทย, บทบาทของเทรนด์ในอุตสาหกรรมแฟชั่นไลฟ์สไตล์

 

TREND FORECASTING METHODOLOGY

กระบวนการคิดเทรนด์, การค้นคว้าข้อมูล, การสร้างเค้าโครงความคิด 

VISUALISATION

เรียนรู้ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเรื่องสีกับบริบททางวัฒนธรรมและจิตวิทยา, รู้จักวัสดุแฟชั่นไลฟ์สไตล์, รู้จักการเลือกรูปภาพ สี และคำศัพท์ เพื่อต่อยอดทางความคิด

NETWORK FORECASTING

ฝึกแลกเปลี่ยน ระดมสมอง ดีเบตเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ สร้างผังไอเดียร่วมกันเป็นกลุ่ม ร่วมสังเกตการณ์ ร่วมสัมมนาเทรนด์สีไลฟ์สไตล์ล่าสุด จากการประชุมนานาชาติ Intercolor

Programme Information

TREND LEVEL 1

จำนวนคลาส: Module 1

ระยะเวลา: 12 ชั่วโมง (online option available)

วัน เวลา: เสาร์ - อาทิตย์ 10:00 - 16:00 น.

CALENDAR: สำหรับปี 2024 เปิดรับทั้งหมด 2 รอบ

- April 2024: 06/04/2024 - 07/04/2024

- June 2024: 08/06/2024 - 9/06/2024

COST: 8,590 บาท

You will get

หนังสือคู่มือ

รวมองค์ความรู้ของนักคิดเทรนด์

ร่วมฟังสัมมนาเทรนด์สีล่าสุดจาก Intercolor

Trend package เทรนด์สีไลฟ์สไตล์

1 ปี รวม 2 seasons

TREND LEVEL 2

จำนวนคลาส: Module 1 และ 2

ระยะเวลา:  รวม 24 ชั่วโมง

วัน เวลา: เสาร์ - อาทิตย์ 10:00 - 16:00 น.

CALENDAR: สำหรับปี 2024 เปิดรับทั้งหมด 2 รอบ

- April 2024: 06/04/2024 - 07/04/2024 และ 20/04/2024 - 21/04/2024

- June 2024: 08/06/2024 - 9/06/2024 และ 15/06/2024 - 16/06/2024

COST: 16,995 บาท

You will get

หนังสือคู่มือ

รวมองค์ความรู้ของนักคิดเทรนด์

ร่วม observe 

งาน workshop เทรนด์สี

ร่วมฟังสัมมนาเทรนด์สีล่าสุดจาก Intercolor

Trend package เทรนด์สีไลฟ์สไตล์

1 ปี รวม 2 seasons

TREND LEVEL 3

จำนวนคลาส: Module 1, 2, 3 และ 4

ระยะเวลา:  รวม 48 ชั่วโมง

วัน เวลา: เสาร์ - อาทิตย์ 10:00 - 16:00 น.

CALENDAR: สำหรับปี 2024 เปิดรับทั้งหมด 2 รอบ

- April 2024: 06/04/2024 - 07/04/2024 และ 20/04/2024 - 21/04/2024

27/04/2024 - 28/04/2024 และ 04/05/2024 - 05/05/2024

- June 2024: 08/06/2024 - 9/06/2024, 15/06/2024 - 16/06/2024, 

22/06/2024 - 23/06/2024 และ 29/06/2024 - 30/06/2024

COST: 32,995 บาท

You will get

หนังสือคู่มือ

รวมองค์ความรู้ของนักคิดเทรนด์

ร่วม observe 

งาน workshop เทรนด์สี

ร่วมฟังสัมมนาเทรนด์สีล่าสุดจาก Intercolor

Trend package เทรนด์สีไลฟ์สไตล์

2 ปี รวม 4 seasons

bottom of page