top of page

Good books to read for Sustainable development

Updated: Mar 10, 2022


We are entering and shaping the future from now on. Here are the selected 10 of many good books to read for sustainable development in design and future practices.Title Social Design: Participation and Empowerment Author Michael Krohn Editors Angeli Sachs, Museum für Gestaltung Zürich, Lars Müller Publishers Publisher Lars Müller Publishers, 2018 ISBN 3037785705, 9783037785706

ว่าด้วยเรื่องการออกแบบ เน้นสถาปัตย์ แต่ก็คือชีวิตกับเมือง พื้นที่ การทำงาน การศึกษา ตัวอย่างโปรเจคด้านสิ่งแวดล้อม การขยายของเมือง การย้านถิ่นที่อยู่ พื้นฐานการออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทสังคม แนวโน้มอนาคตที่มีพื้นฐานจากวิถีชีวิตและชุมชน

Title The Future of Fashion: Understanding Sustainability in the Fashion Industry Author Tyler Little Publisher New Degree Press, 2018 ISBN 1641371404, 9781641371407

ว่าด้วยการทำความเข้าใจอุตสาหกรรมแฟชั่น หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด การทำความเข้าใจเทรนด์ การปรับกระแสในอนาคต การปรับเปลี่ยนให้มองต่าง คิดต่าง ไม่ได้มองแฟชั่นเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกของการออกแบบ แต่มองที่กระบวนการ ความตระหนัก และนี่คือแนวโน้มแฟชั่นระดับกระบวนทัศน์ของยุคนี้ ตัวอย่างของแฟชั้นเพื่อความยั่งยืนอีกมากมาย

Title A Practical Guide to Sustainable Fashion Author Alison Gwilt Edition illustrated Publisher A&C Black, 2014 ISBN 2940496145, 9782940496143

ตำราฉบับย่อเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับ ผู้สอน นักเรียนนักศึกษาด้านแฟชั่น เพื่อให้เข้าใจว่า ความยั่งยืนสามารถทำได้จริง ในธุรกิจนี้ ทั้งยังมีการยกตัวอย่างแบรนด์ระดับโลก อาทิ Stella McCartney, Vivienne Westwood ทำความเข้าใจอะไรคือ Reduce Reuse Remake Recycled Upcycling Re-commerce และ zero waste technique

Title Bio Design: Nature, Science, Creativity Author William Myers Contributor Paola Antonelli Publisher Thames & Hudson, 2018 ISBN 0500294399, 9780500294390

เล่มนี้รวบรวมตัวอย่างผลงานออกแบบด้วยชีววิทยาสร้างสรรค์ ตั้งแต่โครงสร้าง เครื่องมือด้านพลังงาน วัสดุทดแทนอิฐก่อสร้างที่ทำจากเห็ด การออกแบบวัสดุจากสาหร่าย แนวคิดเหล่านี้สามารถประยุกต์วัสดุมาใช้กับ งานออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปจนถึง สถาปัตยกรรมได้เลย

Title Design Futuring: Sustainability, Ethics and New Practice Author Tony Fry Publisher Bloomsbury Academic, 2018 ISBN 1350089958, 9781350089952

ว่าด้วยทฤษฎีเชิงปฏิบัติ วิธีการนำไปใช้ ต่อแนวคิด การออกแบบอย่างมีจริยธรรม ยั่งยืน ซึ่งเป็นประโยชน์มาก กับนักศึกษาออกแบบ สร้างสรรค์ นักปฏบัติ นักคิดธุรกิจใหม่ นักบริหารจัดการ เล่มนี้จะช่วยปูทาง ให้มองเห็นแนวทางการออกแบบ แนวคิด ว่าอนาคตของศตวรรตที่ 21 มันไม่เหมือนกับการเรียนวิชาออกแบบที่ผ่านมาอีกแล้ว ด้วยสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะคิดให้รอบด้าน

Title Design for the real world Author Victor J. Papanek Publisher Thames and Hudson Ltd; 3 edition (11 July 2019)

เล่มนี้เน้นแนวคิด ด้านการออกแบบ ยิ่งอ่านยิ่งตั้งคำถาม ความหมายของการออกแบบ การใช้งาน ประโยชน์ของการออกแบบ แนวคิดด้านการประยุกต์ใช้ เล่มนี้ถูกแปลมามากกว่า20ภาษาแล้ว พิมพ์ซํ้าหลายรอบ ตั้งแต่เกือบห้าสิบปีมาแล้ว

Title The Circular Economy: A Wealth of Flows Author Ken Webster Contributors Dame Ellen MacArthur, Walter Stahel Publisher Ellen MacArthur Foundation Publishing, 2017 ISBN 0992778468, 9780992778460

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่จำเป็นต่อกระบวนการผลิต การจ้างงาน การเงิน การศึกษา ในยุคนี้

Title The Shock of the Anthropocene: The Earth, History and Us Authors Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Fressoz Translated by David Fernbach Publisher Verso Books, 2016 ISBN 1784780812, 9781784780814

อ่านเพื่ออัพเดทความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของการพัฒนา ของมนุษย์กับโลกที่เสื่อมถอย แล้วจะตั้งคำถามกับทุกการ กระทำว่าจะมีผลอย่างไรต่อโลกทั้งทางตรงและทางอ้อม มันคือยุคที่ไม่ใช่เพียงแค่วิกฤตสิ่งแวดล้อมแต่คือการเปลี่ยนแปลงยุคธรณีกาลใหม่ด้วยความรวดเร็ว

Title Routledge Handbook of Sustainable Product Design Routledge handbooks Author Jonathan Chapman Publisher Taylor & Francis, 2017 ISBN 1317435931, 9781317435938

รวมงานวิจัยจากนานาชาติ งานเขียนวิชาการ เชิงลึกด้านการออกแบบด้วยความตระหนักรอบด้าน ทั้งด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ แนวคิด หลักการ แนวทางปฏิบัติ และการวิเคราะห์เชิงทฤษฎี เพราะความยั่งยืนเป็นแนวทางปฏิบัติสำคัญของศตวรรษนี้ จึงรวมมาตั้งแต่การเกิดขึ้นของแนวคิดนี้ ไปจนถึงการเอาเทคโนโลยีมาใช้กับแนวคิดเรื่องความยั่งยืน ความรู้สำคัญเรื่องขยะ และการออกแบบวงจรกระบวนการ การออกแบบโดยคำนึงถึงบริบททางสังคม สิ่งแวดล้อม มีเยอะมาก

Title Somebody Swallowed Stanley Author Sarah Roberts Publisher Scholastic UK, 2019 ISBN 1407195778, 9781407195773

หนังสือภาพการ์ตูนเด็ก เอาไว้สอนลูกหลานเรื่อง ขยะพลาสติก สร้างความตระหนักจากรุ่นสู่รุ่น

0 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page